Skip to main content

Ciele projektu

Dlhodobé zlepšenie

Našim cieľom je dlhodobé zlepšenie efektívnosti geotermálnych prevádzok a zníženie ich environmentálnej stopy: priame príspevky do menej uhlíkovo náročného a energeticky bezpečnejšieho hospodárstva v Európe.

Integrácia

Pretože sú zdroje EÚ ľahko dostupné pre  integráciu obnoviteľných zdrojov do CZT, náš projekt dopĺňa investičné opatrenia reformou fungovania týchto systémov.

Inovatívnosť

Naším cieľom je zvýšiť ekonomiku geotermálnych systémov CZT a súčasne podporiť ich environmentálnu udržateľnosť. Tento cieľ chceme dosiahnuť rozšírením vedomostí našich pracovníkov a poskytovaním inovatívnych riešení pre prevádzkovateľov sústav centralizovaného zásobovania teplom.

Energeticky bezpečná ekonomika

Prechod k nízkouhlíkovým a energeticky bezpečným ekonomikám si vyžaduje použitie obnoviteľných zdrojov na jednej strane a udržiavanie dobrého stavu životného prostredia na strane druhej. Naša intervenčná logika zaručuje, že je možné tieto ciele sledovať súčasne.