Skip to main content

Hlavné aktivity projektu

  • Výmena osvedčených postupov v oblasti riadenia geotermálnych sústav centralizovaného zásobovania teplom medzi darcovskými krajinami (Island, Nórsko) a prijímajúcimi krajinami (Poľsko, Slovensko, Maďarsko), čo zvýši ekonomické, ako aj environmentálne a klimatické prínosy pre všetkých.
  • Matematické modelovanie geotermálnych systémov (zdroj energie - distribúcia tepla - koneční spotrebitelia) s cieľom nájsť optimálne riešenia pre dodávku geotermálneho tepla v krajinách prijímajúcich pomoc s ohľadom na geotermálne podmienky a ceny tepla na domácich trhoch.

  • Dôraz sa bude klásť na jednotlivých odberateľov v ich domovoch poskytovaním vedomostí, skúseností a technických riešení na zlepšenie účinnosti geotermálneho vykurovania. To bude založené na využití dostupných údajov a na vzoroch verejných a individuálnych udržateľných riešení. Projekt sa tiež zameria na povzbudenie odberateľov tepla, aby upravovali vykurovacie zariadenia vo svojich domovoch s cieľom zvýšiť ich účinnosť.