Skip to main content

User4GeoEnergy workshop v Polsku

V decembri 2022 sa uskutočnil workshop v Krakove a jeho okolí.

Workshops projektu User4GeoEnergy “Zvýšenie energetickej účinnosti využívania geotermálnej energie úpravou užívateľských charakteristík”
Dňa 8. decembra 2022 sa v poľskom Krakove uskutočnil workshop organizovaný v rámci projektu „Zvýšenie energetickej účinnosti využívania geotermálnej energie úpravou užívateľských charakteristík“ (User4GeoEnergy). Projekt je financovaný z grantového fondu EHP a Nórska pre regionálnu spoluprácu a realizuje ho medzinárodné konzorcium špecialistov z Islandu, Nórska, Maďarska, Slovenska a Poľska. Cieľovou skupinou workshopu bola vedecká obec, doktorandi, prevádzkovatelia sústav CZT, zamestnanci samosprávnych celkov, ale aj podniky a firmy z oblasti energetiky - najmä geotermálnej a SCZT.
Cieľom workshopu bolo prezentovať výsledky práce vykonanej v rámci projektu, ako aj plány a úlohy, ktoré má konzorcium realizujúce projekt ešte pred sebou. Účastníkom bolo predstavené pozadie projektu, pričom pozornosť sa venovala špecifickosti výroby a využívania geotermálnej energie a dôležitosti spolupráce medzi geotermálnym zdrojom a tepelnou sieťou. Osobitná pozornosť bola venovaná vplyvu technických požiadaviek stanovených odoberateľom na efektívnosť využívania geotermálnej energie. Efektívne a hospodárne nakladanie s energiou je nevyhnutné v dnešnej dobe, keď energetická bezpečnosť podlieha nepriaznivým politickým a trhovým trendom. Odborníci User4GeoEnergy s účastníkmi diskutovali o úlohe geotermálnej energie ako spoľahlivej zložke v sústavách CZT a význame parametrov odberateľských zariadení na koncovú cenu tepla. Na základe počiatočných výsledkov projektu sa prostredníctvom rôznych scenárov podporených výpočtami a početnými grafmi preukázalo, že je potrebné podporovať opatrenia zamerané na nápravu energetickej hospodárnosti zariadení odberateľov. Súčasťou diskusie boli spôsoby financovania potrebných riešení. Pozornosť sa venovala aj konkrétnym právnym prekážkam, ktoré by sa mali prekonať, aby sa stimuloval rozvoj geotermálneho diaľkového vykurovania v Poľsku.

Fotografie z workshopu si môžete pozrieť tu.

Prezentácie nájdete tu.