Skip to main content

Podujatia na budovanie kapacít: Island a Nórsko

V apríli a máji 2022 partneri projektu navštívili donorské krajiny.

Na uľahčenie rozvoja geotermálnej energie v Európe sa projekt User4GeoEnergy zameriava na prenos know-how a osvedčených postupov medzi donorskými a prijímajúcimi krajinami za účelom zvýšenia účinnosti geotermálnych systémov centralizovaného zásobovania teplom (CZT) v Poľsku, Maďarsku a na Slovensku. To má priniesť environmentálne výhody, t. j. znížiť znečistenie ovzdušia, znížiť emisie oxidu uhličitého (CO2) a zachovať dlhodobo udržateľnú produkciu z geotermálnych zdrojov. Splnenie týchto cieľov by malo prispieť aj k tomu, že geotermálne systémy CZT budú v mestách rozšírenejšie a vo všeobecnosti – prispieť k zmierneniu klimatických zmien a zvýšeniu energetickej bezpečnosti.

Primárnym účelom „Podujatí na budovanie kapacít (WP3)“ bolo vyvinúť učebné materiály a budovanie kapacít pre prijímajúcich partnerov na Islande a v Nórsku. V apríli a máji 2022 partneri projektu navštívili donorské krajiny.

Študijný pobyt na Islande

Študijný pobyt na Islande sa uskutočnil od 26. do 28. apríla 2022. Organizátorom návštevy bol Národný energetický úrad (Orkustofnun) z Islandu. Počas návštevy Islandu sa pozornosť sústredila na prezentáciu aktivít a produktov spoločností na Islande, ktoré vo svojich procesoch využívajú geotermálnu energiu. Navštívili sa aj vybrané geotermálne systémy centralizovaného zásobovania teplom na JZ Islandu.

Stretnutie 26. apríla sa konalo v Národnom energetickom úrade (Orkustofnun), kde Halla Hrund Logadóttir, riaditeľka pre energetiku, privítala skupinu a mala prezentáciu, ako aj Marta Ros Karlsdóttir, riaditeľka pre trvalo udržateľné využívanie prírodných zdrojov. Hostiteľ, Orkustofnun, privítal projektovú skupinu v ich priestoroch a Halla Hrund Logadóttir a Marta R. Karlsdóttir poskytli zaujímavý prehľad o histórii geotermálnej energie Islandu. Nasledovala krátka prezentácia projektu a partnerov projektu. Následne mali krátke prezentácie o svojich aktivitách spoločnosti a inštitúcie na Islande spojené s využívaním geotermálnej energie, po ktorých bola príležitosť na diskusiu medzi zúčastnenými stranami.

Počas toho dňa mali partneri projektu možnosť vidieť miestny systém centralizovaného zásobovania teplom v Seltjarnarnes, kúsok od Reykjavíku, kde šesť vrtov zabezpečuje vykurovanie potrebné pre celú komunitu. Ďalšou zastávkou bola tvorivá komunita Gróska. Prezentovali sa tu projekty Georg a Geothermica, ale aj spoločnosť Laxar, ktorá využíva teplú vodu na odchov malých lososov.

Uskutočnili sa aj návštevy rôznych spoločností využívajúcich geotermálnu energiu a geotermálnych elektrární v Hellisheidi a Reykjanes, v ktorých došlo k prudkému rozvoju. Skupina sa tam stretla so spoločnosťami, ktoré využívajú geotermálnu energiu v rôznych produktoch a službách a súvisiacich činnostiach. Popredné spoločnosti, ktoré skupina navštívila, boli Hitaveita Seltjarnarnes, HS Orka, Bláa lónið, Geotermálny výskumný klaster (GEORG), Geothermica, Laxar akvakultúra, ON, Carbfix, Climeworks, GeoSilica, Friðheimar, Varmaorka, Flúðasveppi a Límtré.

Druhý deň sa začal v geotermálnej elektrárni Reykjavík, Hellisheiði. Bola poskytnutá krátka prezentácia elektrárne, vrátane pohľadu na prierez teplovodného potrubia, ktorý zabezpečuje pokles teploty vody len o 2°C na ceste do Reykjavíku. Potom sa v okolitom priemyselnom parku predstavilo niekoľko firiem. To zahŕňalo Carbfix, ktorý rozpúšťa CO2 vo vode a vstrekuje zmes do podložia, kde sa tvoria pevné uhličitany už po 2-3 rokoch. Ďalšia spoločnosť, GeoSilica, vyrába kozmetické a zdravotné produkty z oxidu kremičitého, ktorý by inak zanášal potrubia elektrárne. Pure North recykluje poľnohospodárske plasty pomocou teplej vody a horúceho vzduchu, ktorý pochádza z geotermálnych vrtov. Nakoniec, myšlienkou Climeworks je priame zachytávanie CO2 zo vzduchu pomocou špeciálnych ventilátorov a filtračných kaziet. Partneri navštívili aj Varmaorku na Flúðir, kde sa využívajú modulárne zariadenia od Climeonu na výrobu elektriny z vody pri teplotách pod 100°C. Potom nasledovali dve spoločnosti v rovnakej lokalite, ktoré využívajú geotermálnu energiu na pestovanie húb a na výrobu lepených laminovaných konštrukčných trámov, pričom druhá z nich je založená na dreve dovážanom z Nórska.

Posledný deň študijného pobytu sa začal v HS Orka, v elektrárni Svartsengi. Po prehliadke nasledovala prezentácia o tom, ako dva prevádzky v regióne vyrábajú elektrinu a teplú vodu. Potom bola predstavená história Modrej lagúny, od jej skromného začiatku ako upchatá nádrž na vratnú vodu z elektrárne až po súčasnú špičkovú kúpeľnú identitu.

Návšteva poskytla pestrý pohľad na to, ako Islanďania využívajú svoju geotermálnu energiu na širokú škálu aplikácií, vrátane tradičného aj experimentálneho využitia. Aj keď niektoré aplikácie samotné môžu byť špecifické pre Island, iniciatívy a inovatívne myslenie poslúžia ako inšpirácia pre ďalšiu prácu projektového tímu v ich vlastných krajinách.

Fotky zo študijného pobytu na Islande sú tu.

Prezentácie zo študijného pobytu sú tu.

Študijný pobyt v Nórsku

Študijný pobyt v Nórsku sa uskutočnil od 23. do 26. mája 2022. Partneri projektu sa stretli v Osle, aby sa dozvedeli, ako Nórsko, krajina s nízkymi geotermickými gradientmi, využíva svoje zdroje. Geotermálne tepelné čerpadlá patria medzi celosvetovo najrýchlejšie rastúce energetické technológie. Existuje cca. 70 000 zariadení v Nórsku vyrába približne 4,0 TWh tepelnej energie ročne.

V prvom rade účastníci vykonali technické návštevy vybraných zariadení, ktoré využívajú geotermálne zdroje s nízkym teplotným spádom. Prvým navštíveným miestom bola základná škola v Drammene, ktorá má podzemný zásobník tepelnej energie. Hostiteľské osoby zdôraznili, že dizajn školských budov je rozhodujúci pre využitie teplej vody pri teplotách do 40 °C na podlahové vykurovanie.

Ďalšia návšteva miesta bola na futbalovom štadióne Føyka v meste Asker, kde bolo vysvetlené, ako boli dva vrty pôvodne zamýšľané ako demonštračné prostriedky pre súbor 13 vrtov na vykurovanie plánovaného komplexu budov v tejto oblasti. Keď sa to nerealizovalo, dva vrty sa použili na nahradenie propánového vykurovania futbalového štadióna. Energetické vrty sú hlboké 800 m, čo bol nórsky hĺbkový rekord (na pevnine), keď boli vyvŕtané. Jeden vrt je vystrojený pružnou hadicou, zatiaľ čo druhý je bez paženia a je vystrojený aj pomocou ponorného čerpadla. Teplo nestačí na roztopenie snehu, ale udržiava trávnaté ihrisko počas zimy mäkké, čím sa predchádza zraneniam hráčov. Prechod z propánu výrazne znížil CO2 stopu systému, aj keď propán sa stále používa vo veľmi chladných dňoch.

Ďalšou zastávkou bol Wesselkvartalet. Komplex budov je postavený a vlastnený rodinnou firmou a projektový manažér a spolumajiteľ Henrik Nore poskytol prehliadku geotermálneho systému. Systém pozostáva z 24 hlbokých vrtov s hĺbkou 250-300 m a 100 plytkých vrtov s hĺbkou 30 m. Pomocou nich sa teplo v zemi ukladá v troch vrstvách: vo vrchnej vrstve tvorenej hrubým štrkom, v strednej vrstve z umelo rozpukaného skalného podložia, kde sú plytké vrty, a v spodnej vrstve z pevného podložia narušeného iba hlbokými vrtmi. Hlavnou úlohou systému je roztápať sneh a ľad na chodníkoch v Askeri, čo je úloha nariadená miestnou samosprávou. Prebytočné teplo sa využíva na vykurovanie bytov a obchodov v komplexe budov.

Poslednou návštevou tohto dňa bola komerčná budova Økern portal v Osle. Hlavnou úlohou geotermálneho systému je tu chladenie kancelárskych priestorov. Tým sa predíde potrebe chladiacich veží na strechách, čo znamená, že zo striech môžu byť skôr zelené plochy na rekreačné využitie. To výrazne zvyšuje atraktivitu komplexu budov.

Tretí deň sa v centre Epicenter v Olse konala konferencia, počas ktorej boli prezentované skúsenosti Nórska v oblasti využívania nízkoteplotnej geotermálnej energie. Svoje aktivity a úspechy prezentovali zástupcovia: NORCE, NVE (Nórske riaditeľstvo pre vodné zdroje a energiu), NOVAP (Nórske združenie tepelných čerpadiel), Fortum Oslo Varme, Rudenn Energy, Geotermálna energia Nordic, Muovitech. Systémy a riešenia prezentované v Nórsku tvoria kontrast k systémom prezentovaným na Islande, pretože teplota vody v zemi v Nórsku je oveľa nižšia ako na Islande.

Fotky zo študijného pobytu v Nórsku sú tu.

Prezentácie zo študijného pobytu sú tu.