Skip to main content

User4GeoEnergy

Využívanie geotermálnej energie na vykurovanie a jeho účinnosť sa na rozdiel od vykurovania fosílnymi palivami stávajú stále dôležitejšími. Na území, na ktoré sa projekt vzťahuje (Stredná Európa, Nórsko, Island) predstavuje energia použitá v bytovom sektore na vykurovanie a ohrev vody viac ako 80% konečnej spotreby energie, čo je niekoľkonásobne viac, ako energia použitá na varenie, osvetlenie a napájanie domácich zariadení. 

Vykurovací systém sa vyznačuje určitými technickými požiadavkami, napr. teplota prívodnej vykurovacej vody a požadovaný prietok vody. Potreba tepla a teplota vratnej vody sú diktované hlavne účinnosťou vykurovacích systémov a poveternostnými podmienkami, ale aj charakteristikami užívateľa (užívateľov) a použitou technológiou. Voľba príslušných parametrov a správa systému sa označuje ako riadenie dodávky energie. Prevádzku zdroja energie riadi vhodné vybavenie a softvér. 

V prípade, ak sa nedarí dosiahnuť teplotu požadovanú spotrebiteľom energie (zariadením, ktoré užívateľ používa) iba prostredníctvom geotermálnej energie, je potrebné používať ďalšie podporné zdroje tepla (špičkové zdroje). Špičkové zdroje generujú ďalšie investičné výdavky a k ich použitiu dochádza, keď teplota dodávky nie je dostatočne vysoká. 

Podporné alebo špičkové zdroje tepla pracujú najčastejšie na báze fosílnych palív, preto je hlavným cieľom projektu zlepšenie charakteristík, účinnosti a podielu geotermálneho vykurovania s cieľom obmedziť používanie fosílnych palív na vykurovanie počas špičkového zaťaženia.  Znížením využívania fosílnych palív na zabezpečenie potreby tepla na vykurovanie má projekt User4GeoEnergy za cieľ tiež znížiť znečistenie ovzdušia a emisií CO2 a prispieť tak ku zmierneniu zmeny podnebia. 

To by navyše malo viesť k menším investíciám a nižším prevádzkovým nákladom na vykurovanie. Množstvo energie generovanej špičkovými zdrojmi je možné znížiť alebo vylúčiť prispôsobením potrieb odoberateľov tepla možnostiam zdroja. To si však vyžaduje aj zmeny vo vykurovacích systémoch. Pretože sa jedná o zmeny v častiach zariadenia, ktoré nevlastnia spoločnosti dodávajúce energiu, energetické spoločnosti takéto činnosti zvyčajne nevykonávajú. Je tiež jednoduchšie zosúladiť možnosti zdroja energie s požiadavkami zákazníka.    

V súčasnosti dostupné a bežne používané technológie v niektorých prípadoch umožňujú znížiť požadovanú teplotu prívodnej vykurovacej vody do vykurovacieho systému zákazníka pod 40 ° C (napr. podlahové alebo stenové vykurovanie). Je tiež možné znížiť teplotu vratnej vykurovacej vody. Zväčšenie teplovýmennej plochy a využitie ďalších aktivít v prospech zníženia požiadaviek zákazníka môže významne znížiť náklady na dodávku energie a zlepšiť stav prírodného prostredia. Zníženie teploty vratnej vody vo vykurovacích systémoch tiež významne znižuje odber geotermálnej vody, čím dochádza k ochrane geotermálnych zdroje. Projekt User4GeoEnergy poskytuje kvantitatívne vyhodnotenie týchto aktivít. Úvahy sú zamerané na určenie, či zmeny v zariadeniach príjemcu tepla môžu priniesť merateľný ekonomický, energetický a environmentálny prínos. 

NOVINKY

Implementácia vecného programu ustanoveného v projekte User4GeoEnergy bola ukončená.
Zisti viac
V Bratislave, Krakove a Segedíne boli zriadené Centrá geotermálnych sústav centralizovaného zásobovania teplom.
Zisti viac
Online kalkulátor umožňujúci vyhodnocovať optimalizačné opatrenia na geotermálnych sústavách centralizovaného zásobovania teplom je voľne dostupný.
Zisti viac
V roku 2021 sa takmer 50 % celosvetovo spotrebovanej energie použilo na výrobu tepla a geotermálna energia je zdrojom, ktorý dokáže nahradiť fosílnu energiu pre toto využitie.
Zisti viac
Experti zapojení do projektu vypracovali orientačné materiály o geotermálnej energii.
Zisti viac
Green by Iceland, Veľvyslanectvo Islandu vo Varšave v spolupráci s islandským Národným energetickým úradom (NEA), s podporou MEERI PAS v Krakove, zorganizovalo vo Varšave seminár spolupráce.
Zisti viac
Na začiatku mája 2023 sa uskutočnili podujatia na budovanie kapacít v Maďarsku a na Slovensku.
Zisti viac
Ako hlavný výstup z aktivity zameranej na budovanie kapacít bola spoločnosťou InnoGeo v spolupráci s expertami spoločnosti SZETAV vyvinutá webová stránka
Zisti viac
V decembri 2022 sa uskutočnil workshop v Krakove a jeho okolí.
Zisti viac
V apríli a máji 2022 partneri projektu navštívili donorské krajiny.
Zisti viac
Zobraz zoznam všetkých noviniek