Skip to main content

Konferencja zamykająca projekt User4GeoEnergy

Realizacja założonego w projekcie User4GeoEnergy programu merytorycznego dobiegła końca.
Konferencja zamykająca projekt User4GeoEnergy

Realizacja założonego w projekcie User4GeoEnergy programu merytorycznego dobiegła końca, a osiągnięte efekty oraz wyniki zaprezentowano na konferencji, która odbyła się w dniu 21 września 2023, w Krakowie. W konferencji kończącej projekt udział wzięli zaproszeni goście oraz osoby, które miały ochotę zapoznać się z wynikami i podzielić się swoimi uwagami oraz doświadczeniem. Konferencja miała charakter spotkania otwartego, w którym mógł uczestniczyć każdy, dla kogo tematyka projektu wydała się aplikacyjnie przydana lub po prostu ciekawa. Niezależnie od wysłania imiennych zaproszeń na konferencję, opublikowano także otwarte zaproszenie w ogólnopolskim czasopiśmie branżowym (Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja nr 8/2023).

W spotkaniu brało udział ponad 30 osób, reprezentowały one docelową grupę odbiorców projektu czyli środowisko naukowe (pracownicy naukowi, doktoranci), techniczne (operatorzy systemów ciepłowniczych, w tym systemów geotermalnych), samorządowe (przedstawiciele samorządów i powiatów). W trakcie trwania konferencji szczegółowo zaprezentowano założenia, metodykę oraz wyniki projektu.

Pierwotny cel, którym jest zwiększenie efektywności wykorzystania energii geotermalnej i redukcja zużycia paliw konwencjonalnych, bez pogorszenia komfortu dla użytkowników, stał się jeszcze bardziej aktualny po agresji Rosji na Ukrainę. Bezpieczeństwo energetyczne, będące do tej pory ważnym, ale raczej teoretycznym problemem, stało się problemem bardzo realnym. Wykorzystanie zasobów energii geotermalnej jest jednym z elementów stopniowego uniezależniania niektórych systemów ciepłowniczych od konsumpcji paliw importowanych.

Osiągnięte w ramach realizacji projektu wyniki potwierdzają możliwość znacznego zwiększenia efektywności systemów geotermalnych, będącego efektem zmian w zakresie wymogów jakie odbiorca stawia źródłu energii. Głównie chodzi tu o wymogi co do redukcji wymaganej temperatury zasilania instalacji grzewczych. Jednym z celów było ilościowe przeanalizowanie opłacalności dopasowanie wymogów odbiorcy do możliwości ujęcia geotermalnego. Zakładano możliwość wykorzystania w tym celu dostępnych i stosowanych obecnie technologii. Osiągnięte wyniki potwierdzają celowość tego typu działań. Osiągnięcie pozytywnych efektów wymaga jednak współpracy operatorów źródła energii, systemu energetycznego i odbiorcy.

Przyjęta strategia zakłada pokrycie wymaganych nakładów inwestycyjnych, ponoszonych głównie przez odbiorcę energii, przez oszczędności w kosztach wytwarzania energii przez źródło i redukcji strat na jej przesyle w systemie przesyłu i dystrybucji. Wykazano ilościowo, że taka konfiguracja systemu energetycznego pozwala uzyskać zamierzony efekt. Rosnące ceny pokrycia potrzeb energetycznych, zwłaszcza w przypadku sieci ciepłowniczych, może zmobilizować jej operatorów do współpracy z odbiorcami. Alternatywą może być spadek zainteresowania ciepłem sieciowym, będący efektem stopniowego odłączania się od niej niektórych odbiorców.

Opracowane w ramach realizacji projektu User4GeoEnergy narzędzia informatyczne, które również omówiono w trakcie spotkania, umożliwiają ujęcie najważniejszych czynników pozwalających oszacować opłacalność działań technicznych. Jedno z narzędzi, proste w użyciu, tzw. kalkulator U4GEcalc udostępniono jako narzędzie online, pomocne przy prowadzeniu wstępnych szacunków. Narzędzie U4GEfm, ujmujące szersze spektrum parametrów przetestowano, wykorzystując opracowaną w ramach projektu bazę danych. Obydwa narzędzie zaprezentowano, omawiając w trakcie konferencji zasadę ich działania.

W ramach konferencji podzielono się również efektami współpracy w zakresie wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy uczestnikami projektu. Jest to również niematerialny, ale bardzo istotny, efekt realizacji projektu User4GeoEnergy.

Zgodnie z założeniami projektu, po jego zakończeniu aktywny będzie tzw. Hub Ciepłownictwa Getermalnego (Geothermal Dsitrict Heating Service Hub – GDHSH), którego celem będzie merytoryczna pomoc w zakresie implementacji efektów projektu, dla podmiotów zainteresowanych. GDHSH prowadził będzie funkcję konsultacyjno-doradczą. Punkty konsultacyjne GDHSH uruchomione zostaną w Krakowie, Bratysławie i Szegedzie. Czas ich działania uzależniony zostanie od zainteresowania podmiotów zewnętrznych. Jednym z narzędzi wykorzystywanych w ramach pracy punktów GDHSH będzie U4GEcalc.

Zdjęcia z konferencji można obejrzeć tutaj.

Prezentacje z konferencji można obejrzeć tutaj.